Mare de Déu de la Mercè

Català petit  Capella de la Mare de Déu de la Mercè

Retaule del gremi d’Hortolans del portal de Sant Antoni

Joan Martorell i Montells (1833-1906)
MiTPi-0034
 
 

El Gremi de mestres Hortolans del portal de Sant Antoni s’instal·là en aquesta capella l’any 1398, dedicant-la als seus sants patrons Abdó i Senén, popularment anomenats Sant Nin i Sant Non. És tracta d’un dels gremis més antics de Barcelona, que reunia a la gran majoria de propietaris dels camps i hortes de la part occidental de la ciutat, tenint, fins i tot, el càrrec reial de Guàrdia fora muralla.
No han arribat als nostres dies ni vestigis ni massa documentació referents als retaules anteriors al present. Si que es conserva, en canvi, un magnífic reliquiari dels Sants Abdó i Senén regalat, l’any 1410, al gremi pel cèlebre rector del Pi Felip de Malla, i que cada any es treia per la festa patronal (30 de juliol). Es coneixen també dos caps de talla dels sants fets l’any 1610 que es col·locaven sobre l’altar els dies de festa.
El retaule actual és obra de Joan Martorell i Montells (1833-1906), que va desenvolupar la seva obra dins la corrent goticista de moda en aquella època, sobretot per influència de Viollet-le-Duc. Martorell va ser un dels mestres d’Antoni Gaudí, al que va emprar en nombroses ocasions com a delineant i va recomanar per a fer-se càrrec del projecte del temple de la Sagrada Família al 1883.
L’ambiciós i elegant retaule que va projectar Martorell va poder-se realitzar l’any 1885 gràcies a una donació privada que exigí, en contrapartida, la col·locació de la Mare de Déu de la Mercè en un lloc preferent, desplaçant així els antics titulars als laterals. A més també s’hi va col·locar el copatró Sant Isidre, Sant Llorenç, Santa Maria de Cervelló, Santa Agnès, Sant Antoni de Pàdua i a Sant Miquel al coronament. Molts dels detalls més interessants com la decoració basada en combinacions de fulles i les portes laterals amb arc mixtilini, característic del neogòtic francès, van ser àmpliament utilitzats pel seu alumne Antoni Gaudí.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de la Virgen de la Merced

Retablo del gremio de Hortelanos del portal de San Antonio

Joan Martorell i Montells (1833-1906)
MiTPi-0034
 

El Gremio de maestros Hortelanos del portal de San Antonio se instaló en esta capilla en 1398, dedicándola a sus santos patronos Abdón y Senén, llamados popularmente San Nin y San Non. Se trata de uno de los gremios más antiguos de Barcelona, que reunía a la gran mayoría de propietarios de los campos y huertas de la parte occidental de la ciudad, teniendo incluso el cargo real de Guardia fuera de las murallas.
No han llegado a nuestros días ni vestigios ni demasiada documentación referente a los retablos anteriores al presente. Si que se conserva, en cambio, un magnífico relicario de los Santos Abdón y Senén regalado, en 1410, al gremio por el célebre rector del Pi Felip de Malla, y que cada año se sacaba para la fiesta patronal (30 de julio). Se conocen también dos cabezas de talla de los santos de 1610 que se colocaban sobre el altar los días de fiesta.
El retablo actual es obra de Joan Martorell i Montells (1833-1906), que desarrolló su obra dentro de la corriente goticista de moda en aquella época, sobretodo por influencia de Viollet-le-Duc. Martorell fue uno de los maestros de Antoni Gaudí, al que empleó en numerosas ocasiones como delineante y recomendó para hacerse cargo del proyecto del templo de la Sagrada Familia en 1883.
El ambicioso y elegante retablo que proyectó Martorell pudo realizarse en 1885, gracias a una donación privada que exigió, en contrapartida, la colocación de la Virgen de la Merced en un lugar preferente, desplazando así a los antiguos titulares a los laterales. Además se colocó también al copatrón San Isidro, a San Lorenzo, Santa Maria de Cervelló, Santa Inés, San Antonio de Padua y, en el remate, a San Miguel. Muchos de los detalles más interesantes como la decoración basada en combinaciones de hojas y las puertas laterales con arco mixtilíneo, característico del neogótico francés, fueron ampliamente utilizados por su alumno Antoni Gaudí.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Virgin of Mercy’s Chapel

Altarpiece of the guild of Gardeners of St. Antoni’s gate  (1885)

Joan Martorell i Montells (1833-1906)
MiTPi-0034
 

The Guild of masters Gardeners of St. Antoni’s gate was established in this chapel in 1398, devoting it to their patron saints Abdon and Sennen, popularly called St. Nin and St. Non. It’s one of the oldest guilds in Barcelona, uniting the great majority of owners of fields and vegetable gardens of the occidental part of the city. Even in charge of the Guard outside the city in the name of the King.
Neither remains nor documentation have arrived to the present day regarding the previous altarpieces. On the other hand there is a magnificent reliquary of St. Abdon and Sennen conserved, which was a gift of the famous Pi’s rector Felip de Malla to the guild in 1410. This reliquary was shown every year during the Fiesta of the patron saints (30th of July). In addition there are known two carved heads of the saints made in 1610, which were put on the altar during special religious celebrations.
The present altarpiece was made by Joan Martorell i Montells (1833-1906), who carried out his works in accordance with the Neo-Gothic movement, especially fashionable at that time due to the influence of Viollet-le-Duc. Martorell was one of the teachers of Antoni Gaudí, whom he employed on various occasions as draughtsman and whom he recommended as the builder of the Sagrada Familia in 1883.
The brave and fashionable altarpiece designed by Martorell was made in 1885 thanks to a private benefactor, who demanded in return to place the Virgin of Mercy in the middle of the altarpiece, moving the old patron saints to the laterals. In addition were also placed the second patron saint Isidore the Laborer, St. Lawrence, St. Mary of Cervelló, St. Agnes, St. Anthony of Padua and, on the top, St. Michael. Many of the most interesting details like the decoration based in mixing leafs and the side doors with mixtilineal arches, typical of the French Neo-Gothic, were usually used by his pupil Antoni Gaudí.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
SantsNin_i_Non
Retaule de la Mare de Déu de la Mercè abans de 1936
Retablo de la Virgen de la Merced antes de 1936
Altarpiece of the Virgin of Mercy before 1936.
Textos: Albert Cortés © Basílica Santa Maria del Pi.