Sagrat Cor

Català petit  Capella del Sagrat Cor de Jesús

Retaule del Sagrat Cor de Jesús (1977)

Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988) Josep Miret i Llopart (1908-1979) MiTPi-0137
 
 

L’advocació del Sagrat Cor de Jesús s’allotja en aquesta capella des de finals del segle XIX. Anteriorment hi havia un retaule d’estil neobarroc, amb una bella talla del Sagrat Cor, obra de Miquel Castellanas, que cremà durant l’incendi de 1936, i del qual només en queden les tres llums que pengen de la volta. L’actual retaule fou dissenyat per l’arquitecte Joaquim de Ros i de Ramis i obrat per Josep Miret. Conté, a més del titular, les advocacions de Sant Ramon Nonat, a la dreta i de Sant Llibori a l’esquerra. Sant Llibori ja era un sant amb tradició al Pi de molt abans. Se l’advocava contra el mal de pedra i les infeccions d’orina i existia la tradició de desfer terrossos de sal a la llàntia que cremava davant de la seva imatge en la creença de que així es desfeien les pedres de ronyó del devot. Antigament també s’hi trobava aquí l’accés a la trona des d’on es proclamava l’Evangeli i es feia la prèdica durant les celebracions. En les solemnitats, durant la missa, se solia col·locar dalt de la trona el Lignum Crucis, exposat actualment al Tresor.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla del Sagrado Corazón de Jesús

Retablo del Sagrado Corazón de Jesús (1977)

Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988) Josep Miret i Llopart (1908-1979) MiTPi-0137
 

La advocación del Sagrado Corazón de Jesús se aloja en esta capilla desde finales del siglo XIX. Anteriormente había un retablo de estilo neobarroco, con una bella talla del Sagrado Corazón, obra de Miquel Castellanas, que quemó durante el incendio de 1936, y del cuál solo quedan las tres lámparas que cuelgan de la bóveda. El retablo actual fue diseñado por el arquitecto Joaquim de Ros i de Ramis y obrado por Josep Miret. Contiene, además del titular, las advocaciones de San Ramón Nonato, a la derecha, y de San Liborio a la izquierda. San Liborio ya era un santo con tradición en el Pi mucho antes. Se le abogaba contra el mal de piedra y las infecciones de orina y existía la tradición de deshacer terrones de sal en la lámpara que quemaba ante su imagen, en la creencia de que así se deshacían las piedras del riñón del devoto. Antiguamente también se encontraba aquí el acceso a la trona desde donde se proclamaba el Evangelio y se hacía la prédica durante las celebraciones. En las solemnidades, durante la misa, solía colocarse sobre la trona el Lignum Crucis, expuesto actualmente en el Tesoro.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of the Sacred Heart of Jesus

Altarpiece of the Sacred Heart of Jesus (1977)

Joaquim de Ros i de Ramis (1911-1988) Josep Miret i Llopart (1908-1979) MiTPi-0137
 

The Sacred Heart of Jesus is placed in this chapel since the last years of the 19th century. In the past there was a Neo-Baroque altarpiece with a beautiful Sacred Heart statue, made by Miquel Castellanas, which burnt during the fire of 1936, and today only remain three lamps, hung on the vaults. The present altarpiece was designed by the architect Joaquim de Ros i de Ramis and made by Josep Miret. Besides the patron saint it contains the statues of Saint Raymond Nonnatus and Saint Liborius in each side. Saint Liborius was already a very popular saint in Santa Maria del Pi. He was advocated against the kidney stones and the urinary tract infections, and there was a tradition consisting in dissolve salt cubes in the oil lamp which burnt in front of the saint, believing that the kidney stone will be dissolved as the salt cube. Years ago there was also placed here the access to the pulpit, where the Gospel and the sermon were proclaimed during the celebrations. In the solemnities the Lignum Crucis, which can be seen in the Treasury, was placed in the pulpit.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
SagratCor 
Retaule del Sagrat Cor de Jesús abans de 1936
Retablo del Sagrado Corazón de Jesús antes de 1936
Altarpiece of the Sacred Heart of Jesus before 1936