Sta. Joaquima de Vedruna

Català petit  Capella de Santa Joaquima de Vedruna

Retaule de Santa Joaquima de Vedruna (segle XX)

MiTPi-0131
 
 

Una de les primeres capelles que es va aixecar en la nova església gòtica va ser la dedicada a Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista, que també fou el primer benefici fundat al Pi, ja existent en el temple romànic. La capella dels sants Joans fou triada ben aviat com a lloc d’enterrament de la noble família Torres, que residia al carrer del Pi, i que més tard es van emparentar amb el llinatge dels Fivaller. Al terra encara s’hi pot veure la rica sepultura familiar de principis del segle XVII dedicada als cavallers Jeroni i Bernardí de Torres, amb les armes del llinatge, més antigues, a banda i banda. També pertanyien a la família Torres dos dels tres pavesos del segle XIV, conservats al tresor de la Basílica. L’antic retaule de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista, exposat al Museu, va estar emplaçat aquí fins que es va substituir pel retaule de Sant Pancraç. Sembla ser que les taules dels sants Joans hi van conviure fins l’any 1928, en que es van intercanviar els retaules de Sant Pancraç amb el de la Mare de Déu de la Providència. Després de la destrucció de 1936 es feu un nou retaule dedicat a Santa Joaquima de Vedruna en motiu de la seva canonització l’any 1959. La fundadora de les Germanes Carmelites de la Caritat estigué fortament vinculada a l’església del Pi, el lloc on rebé els sagraments del baptisme i el matrimoni. A banda i banda de la titular hi ha les imatges de Sant Antoni Mª Claret i Sant Francesc d’Assis.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de Santa Joaquina de Vedruna

Retablo de Santa Joaquina de Vedruna (siglo XX)

MiTPi-0131
 

Una de las primeras capillas que se levantó en la nueva iglesia gótica fue la dedicada a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que también fue el primer beneficio fundado en el Pi, ya existente en el templo románico. La capilla de los santos Juanes pronto fue escogida como lugar de entierro de la noble familia Torres, que residían en la calle del Pi, y que más tarde se emparentaron con el linaje de los Fivaller. En el suelo aún puede verse la rica sepultura familiar de principios del siglo XVII dedicada a los caballeros Jeroni i Bernardí de Torres, con las armas del linaje, más antiguas, a los lados. También pertenecían a la familia Torres dos de los tres paveses del siglo XIV conservados en el tesoro de la Basílica. El antiguo retablo de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, expuesto en el Museo, estuvo emplazado aquí hasta que se sustituyó por el retablo de San Pancracio. Parece ser que las tablas de los santos Juanes coexistieron con el retablo hasta 1928, en que se intercambiaron los retablos de San Pancracio con el de la Virgen de la Providencia. Después de la destrucción de 1936 se hizo un nuevo retablo dedicado a Santa Joaquina de Vedruna en motivo de su canonización en 1959. La fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad estuvo muy ligada a la iglesia del Pi, el lugar en el que recibió los sacramentos del bautismo y el matrimonio. A los lados de la titular hay las imágenes de San Antonio Mª Claret y San Francisco de Asís.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of Saint Joaquima de Vedruna

 Altarpiece Saint Joaquima de Vedruna (20th century)

MiTPi-0131
 

One of the first chapels built in the new Gothic church was this, devoted to St. John the Baptist and St. John the Evangelist, which was also the first benefice founded in the church, existing in the Romanesque temple. The chapel of two Saint Johns was early chosen as funerary place by the Torres family, who lived in the Pi street, and later married into the family Fivaller. It can be seen in the floor the early 17th century family grave dedicated to Jeroni and Bernardí de Torres, with the old coat of arms in each side. Two of the three pavises, conserved in the Basilica’s treasury, also belonged to this family. The old altarpiece of Saint John the Baptist and Saint John the Evangelist, exhibited in the Museum, was placed here until it was replaced by the altarpiece of Saint Pancras. Probably the old paintings coexisted with this altarpiece until 1928, when the altarpiece was exchanged by another, devoted to of Our Lady of Providence. After the destruction of 1936 a new altarpiece was made, devoted to Saint Joaquima de Vedruna because her canonization in 1959. She was the founder of the Carmelite Sisters of the Charity and was closely linked to Santa Maria del Pi, where she received the sacraments of baptism and matrimony. At the sides of the patron saint are the statues of Saint Antoni Maria Claret and Saint Francis of Assisi.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
 

 _MG_8757D

Pavès de la família Torres (segle XIV) Pavés de la familia Torres (siglo XIV) Pavise of the Torres family (14th century)
 
SantPancras
Retaule de Sant Pancraç abans 1928 Retablo de San Pancracio antes de 1928 Altarpiece of Saint Pancras before 1928