Sant Miquel

Català petit  Capella de Sant Miquel Arcàngel

Retaule del gremi de Tenders Revenedors

Salvador Gurri i Coromines (1749-1819) Tomàs Solanes (s. XVIII-XIX)/ (18th-19th century)
 
MiTPi-0175
 
 

Aquesta magnífica obra neoclàssica va ser un encàrrec del gremi dels Tenders Revenedors a Salvador Gurri, qui treballà conjuntament amb altres membres del seu taller. Les escultures principals són obra seva, mentre que el disseny arquitectònic és de Tomàs Solanes, deixeble i company de Gurri a l’Escola Gratuïta de Disseny. En la resta d’elements escultòrics, així com també en el grup superior dedicat a Sant Martí, hi intervingueren altres escultors del seu entorn. El conjunt és una de les primeres obres religioses clarament neoclàssiques de Barcelona, molt influïda pels corrents artístics de la cort de Madrid i les directrius sobre la realització de retaules promulgades per Carles III. En aquest sentit hi destaca, a diferència del tardo-barroc, realitzat en fusta, que era habitual a la ciutat, la gran utilització de pedra i de marbre de qualitat procedent de Tarragona i de Carrara. La imatge de Sant Miquel es despulla aquí de la tradicional iconografia de l’àngel guerrer per apropar-se al model classicista de la Victòria (Niké). El gremi de Tenders Revenedors de Barcelona fou fundat l’any 1447 i s’establí a l’església del Pi l’any 1452, encarregant al pintor Jaume Huguet la confecció del seu primer retaule, actualment al MNAC. L’any 1663 es va substituir per un de barroc que fou l’antecessor de l’actual, en aquesta capella. Des de l’any 1798, el gremi té el privilegi pontifici de mantenir la reserva del Santíssim Sagrament. Aquest retaule no va patir danys l’any 1936.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de San Miguel Arcángel

Retablo del gremio de Tenderos Revendedores

Salvador Gurri i Coromines (1749-1819) Tomàs Solanes (s. XVIII-XIX)/ (18th-19th century)
 
MiTPi-0175
 

Esta magnífica obra neoclásica fue un encargo del gremio de los Tenderos Revendedores a Salvador Gurri, que trabajó junto con otros miembros de su taller. Las esculturas principales son obra suya, mientras que el diseño arquitectónico es de Tomás Solanes, discípulo y compañero de Gurri en la Escuela Gratuita de Diseño. En el resto de elementos escultóricos, así como en el grupo superior dedicado a San Martín obispo, intervinieron otros escultores de su entorno. El conjunto es una de las primeras obras religiosas claramente neoclásicas de Barcelona, muy influenciada por las corrientes artísticas de la corte de Madrid y las directrices promulgadas por Carlos III sobre la realización de retablos. En este sentido destaca, a diferencia del tardo-barroco realizado en madera, que era habitual en la ciudad, la gran utilización de piedra y mármol de calidad procedentes de Tarragona y de Carrara. La imagen de San Miguel, se desprende aquí de la tradicional iconografía del ángel guerrero para acercarse al modelo clasicista de la Victoria (Niké). El gremio de Tenderos Revendedores de Barcelona, fundado en 1447, se estableció en la iglesia del Pi en 1452, encargando al pintor Jaume Huguet la confección de su primer retablo, actualmente en el MNAC. En 1663 éste se sustituyó por un nuevo retablo barroco que fue el antecesor del actual, en esta capilla. Desde el año 1798, el gremio tiene el privilegio pontificio de mantener la reserva del Santísimo Sacramento. Este retablo no sufrió daños en 1936.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  St. Michael’s Chapel

Altarpiece of the guild of Traders (1798-1800)

Salvador Gurri i Coromines (1749-1819) Tomàs Solanes (s. XVIII-XIX)/ (18th-19th century)
 
MiTPi-0175
 

This magnificent neoclassical work was commissioned by the guild of Traders to Salvador Gurri, who worked together with members of his workshop. The main sculptures were made by this sculptor while the architectural design was made by Tomas Solanas, who was disciple and companion of Gurri in the “Escola Gratuïta de Disseny” (The School of Design of Barcelona). In the other sculptural ornaments as well as the upper group devoted to St. Martin bishop worked sculptors of his surroundings.
The altarpiece is one of the first religious works entirely neoclassical in Barcelona. Strongly influenced by the artistic trend of the court of Madrid and the guidelines promulgated by the king Charles III about the creation of altarpieces. In this way it’s notorious the systematic use of stone and fine marbles from Carrara and Tarragona, different from the traditional late-Baroque style, made of wood, common in the city. In addition the image of St. Michael is closer to the classical model of Victoria (Niké) than his usual iconography as the warrior angel.
The guild of traders, founded in 1447 and established in the church of Santa Maria del Pi in 1452, ordered their first altarpiece to the painter Jaume Huguet, a famous work currently in MNAC. In 1663 it was replaced by a new Baroque altarpiece which was the predecessor of the current one. Since 1798 the guild has the pontifical privilege to hold the reserve of the Holy Sacrament. This altarpiece wasn’t damaged in 1936.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
IMG_8627
 
Palau del gremi de Tenders Revenedors (1678) Palacio del gremio de Tenderos Revendedores (1678) Palace of the guild of Traders (1678)
 
 
SantMiquel
 
Retaule de Sant Miquel abans de 1936 Retablo de San Miguel antes de 1936 Altarpiece of Saint Michael before 1936