Maria Desolada

Català petit  Capella de Maria Desolada

Retaule del Sant Crist de la Santa Espina (1855)

Josep Oriol Mestres i Esplugas (1815-1895) MiTPi-0147
 
 

Inicialment dedicada a Santa Magdalena i a Sant Guillem, primer patró dels forners de Barcelona. A principis del segle XVI s’hi va afegir una capelleta dedicada a la Mare de Déu de Gràcia o de la Puritat, que fou regalada per en Bartomeu Regàs, rector del Pi. Amb el temps aquesta imatge va acabar esdevenint la titular de la capella fins a mitjans del segle XVIII. L’any 1658 la capella es cedeix a la Confraria dels Sabaters Fadrins, que hi afegeixen les imatges dels seus patrons, Sant Crispí i Sant Crispinià. Els marquesos d’Aitona, després ducs de Medinaceli, tenien el patronatge d’aquesta capella i dret de sepultura. Durant el setge de 1714 les bombes hi van causar greus desperfectes i va haver de ser restaurada. L’any 1763 s’hi va traslladar la Confraria de la Santa Espina, per causa de les continues inundacions que sofria la cripta. En aquest moment es traslladen el Sant Crist de la confraria i la relíquia de la Santa Espina. A 1855 Josep Oriol Mestres dissenyà el retaule actual, de marcada inspiració renaixentista italiana. Parteix d’un gran arc triomfal, sostingut per dues columnes i dues pilastres compostes, amb grotescos a la part inferior, que daten del segle XVIII. A l’interior de l’arc triomfal es disposen les dues imatges principals de la capella: el sant Crist de la Santa Espina i la Mare de Déu Desolada. Sobre l’altar hi ha un sagrari on es guardava la relíquia de la Santa Espina. Destaquen les llànties de vidres de colors. L’any 1936 el retaule es va salvar, malgrat la Santa Espina i les escultures es van perdre. Actualment s’hi veneren, a més de la Desolació als peus de la Creu, a Santa Gemma Galgani, el Nen Jesús de Praga i Santa Rita de Càssia.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de María Desolada

Retablo del San Cristo de la Santa Espina (1855)

Josep Oriol Mestres i Esplugas (1815-1895) MiTPi-0147
 

Inicialmente dedicada a Santa Magdalena y San Guillermo, primer patrón de los panaderos de Barcelona. A principios del siglo XVI se añadió una capillita dedicada a la Virgen de Gracia o de la Puridad, que fue regalada por Bartomeu Regàs, rector del Pi. Con el tiempo esta imagen acabó convirtiéndose en la titular de la capilla hasta mediados del siglo XVIII. En 1658 la capilla fue cedida a la Cofradía de Jóvenes Zapateros, que añadieron las imágenes de sus patronos, San Crispín y San Crispiniano. Los marqueses de Aitona, después duques de Medinaceli, tenían el patronazgo de esta capilla y derecho de sepultura. Durante el sitio de 1714 las bombas le causaron graves desperfectos y tuvo que ser restaurada. En 1763 se trasladó la Cofradía de la Santa Espina, por causa de las continuas inundaciones que sufría la cripta. En este momento se trasladan también el San Cristo de la cofradía y la reliquia de la Santa Espina. En 1855 Josep Oriol Mestres diseñó el retablo actual, de marcada inspiración renacentista italiana. Parte de un gran arco triunfal, sostenido por dos columnas y dos pilastras compuestas, con grutescos en la parte inferior, que datan del siglo XVIII. En el interior del arco triunfal se disponen las dos imágenes principales de la capilla: El San Cristo de la Santa Espina y la Virgen Desolada. Sobre el altar hay un sagrario dónde se guardaba la reliquia de la Santa Espina. Destacan las lámparas de vidrios de colores. En 1936 el retablo se salvó, aunque la Santa Espina y las esculturas se perdieron. Actualmente se veneran, además de la Desolación al pie de la Cruz, a Santa Gema Galgani, el Niño Jesús de Praga y Santa Rita de Casia.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of Maria Devastated

Altarpiece of the Saint Christ of Holly Thorn (1855)

Josep Oriol Mestres i Esplugas (1815-1895) MiTPi-0147
 

First devoted to Saint Magdalene and Saint William, first patron saint of the bakers of Barcelona. In the first years of the 16th century was added a little chapel devoted to Our Lady of Pureness, which was given by the rector Bartomeu Regàs. Years later this statue became the patron saint of the chapel until the 18th century. In 1658 was placed here the Confraternity of Young Shoemakers, who added the statues of their patron saints, Crispin and Crispinian. The marquises of Aitona, later dukes of Medinaceli, had the patronage of this chapel and the right of being buried here. During the siege of 1714 the bombs severely damaged it and was later restored. In 1763 was moved here the Confraternity of the Holy Thorn because of the continuous inundations in the crypt. In this moment was also moved the confraternity’s Crucifix and the relic of the Holy Thorn. In 1855 Josep Oriol Mestres designed the present altarpiece, hugely inspired in the Italian Renaissance style. It consists in a great triumphal arch supported by two composite columns and pillars, with Grotesque motifs in the lower part, dated from the 18th century. Inside the triumphal arch are placed the two patron saints: the Crucifix of the Holy Thorn and Maria Devastated. Above the altar there is a tabernacle where was kept the relic of the Holy Thorn. The lamps made in colour glasses are notorious. In 1936 the altarpiece was uninjured although the relic of the Holy Thorn and the statues were lost. Nowadays are devoted Saint Gemma Galgani, the Infant Jesus of Prague and Saint Rita of Cascia, as well as Maria Devastated under the Cross.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
SantaEspina
Retaule de la Santa Espina abans de 1936
Retablo de la Santa Espina antes de 1936
Altarpiece of the Holy Thorn before 1936

 SantaEspina_reliquiari

Reliquiari de la Santa Espina (1592)
Relicario de la Santa Espina (1592)
Reliquary of the Holy Thorn (1592)