Capella de la Sang

Català petit  Capella de la Puríssima Sang

Retaule de l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang (1952)

MiTPi-0167
 
 

Originalment aquest espai es va concebre com un lloc de reunió de la parròquia, rebent el nom de capella del Capítol. S’encomanà la construcció a Bartomeu Mas, mestre d’obres de l’església, que hi treballà entre els anys 1468 i 1486, abordant també la reforma de la rectoria i el buidatge de la capella de Sant Rafael i Sant Martí per habilitar-ne l’accés.
 
El Capítol esta concebut com una petita esglesiola annexa al cantó meridional del temple. De nau única, absis poligonal i coberta amb dos trams de volta de creueria. Mesura 17,45 metres de llarg, 8,50 metres d’ample i 10,92 metres d’alçada, i és de factura austera però elegant. En origen, l’espai s’il·luminava a través de tres grans finestrals oberts a les parets meridional i occidental. Un d’ells resta tapiat com a conseqüència de les ampliacions de la Rectoria durant el segle XVIII. Al segle XIX es van obrir dues finestres més petites a sota del cor elevat, als peus de la capella. A la paret de la dreta s’hi pot veure una petita porta cegada, del segle XV, que comunicava amb la rectoria. Exteriorment l’únic element decoratiu visible és el guardapols del finestral gran, a la façana de ponent. És d’estil flamíger i s’hi representen àngels sostenint filacteris i un de central que sosté l’escut del Pi. D’altra banda val la pena aturar-se en els quatre capitells de la porta d’accés, decorats amb animals fantàstics de molt bona qualitat escultòrica. Un dels capitells s’ha perdut, però en els altres tres s’hi poden reconèixer, a l’esquerra, unes mones i unes àligues i a la dreta, en el conservat, dos grius. També a l’esquerra, a baix en el bancal de la porta, s’hi veu un gripau.
 
En un primer moment el Capítol estava presidit per un retaule dedicat a Santa Eulàlia i Sant Sever, i un Sant Crist donat per l’infant Enric d’Aragó. L’any 1508 s’hi trasllada el retaule vell de l’Altar Major, que es va desmuntar durant la construcció del nou. Mesos abans el sagristà del Pi, Pere Joan Matoses, llegà la seva extensa biblioteca a l’església, a condició que es col·loqués en el Capítol i pogués esser consultada per tothom, creant així la segona biblioteca pública de Barcelona.
 
L’any 1547, s’hi estableix l’Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Barcelona i a partir de llavors el Capítol també es coneixerà com “capella de la Sang”. L’any 1616 la capella s’habilità per a la reserva del Santíssim i administració de l’Eucaristia. Poc temps després, s’encomana a l’escultor Joan Gra la nova decoració de la capella, que acabà cap a 1670. Consistia en un gran i sumptuós retaule d’estil barroc ple, que ocupava la capçalera de la capella, amb un cambril en que es venerava el Sant Crist de la Sang o “Sant Cristo Gros”. Als seus peus hi havia la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Als laterals del retaule, omplint les parets de la capella, hi havia onze grans pintures amb escenes de la Passió de Crist, emmarcades en una magnífica decoració de fusta. Als peus de la capella s’hi localitzaven els confessionaris.
 
La capella de la Sang fou el lloc predilecte de Sant Josep Oriol per oir confessió i rebre els malalts que venien a curar-se. Entre les seves parets s’hi van produir moltes de les curacions i miracles que realitzà durant la seva vida.
 
L’any 1764 es construí l’edifici de l’Arxiu sobre el terrat de la capella. Fou la última gran modificació abans de la crema de l’església durant la Guerra Civil, que va destruir completament el Sant Cristo Gros, el retaule i la decoració interior, fins al punt que la voracitat del foc va rebentar i esfondrar el sostre. Després de la guerra la Capella de la Sang va ser reconstruïda, es beneí una nova imatge del Sant Crist i al 1952 es feu un nou retaule a imitació del de 1670. L’Arxiconfraria de la Sang continua vigent a dia d’avui, participant en els actes de Setmana Santa de la parròquia.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de la Purísima Sangre

Retablo de la Archicofradía de la Purísima Sangre (1952)

MiTPi-0167
 

Originalmente este espacio se concibió como lugar de reunión de la parroquia, recibiendo el nombre de capilla del Capítulo. Se encomendó la construcción a Bartomeu Mas, maestro de obras de la iglesia, que trabajó entre los años 1468 y 1486, abordando también la reforma de la rectoría y el vaciado de la capilla de San Rafael y San Martín para habilitar el acceso.
 
El Capítulo esta concebido como una pequeña iglesia anexa al lado meridional del templo. De nave única, ábside poligonal y cubierta con dos tramos de bóveda de crucería. Mide 17,45 metros de largo, 8,50 metros de ancho y 10,92 metros de alto, y es de fábrica austera pero elegante. En origen el espacio se iluminaba a través de tres grandes ventanales abiertos en las paredes meridional y occidental. Uno de ellos resta tapiado como consecuencia de las ampliaciones de la rectoría durante el siglo XVIII. En el siglo XIX se abrieron dos ventanas más pequeñas bajo el coro elevado, a los pies de la capilla. En la pared de la derecha puede verse una pequeña puerta cegada, del siglo XV, que comunicaba con la rectoría. Exteriormente el único elemento decorativo visible es el guardapolvo del ventanal grande, en la fachada occidental. Es de estilo flamígero y hay representados ángeles sosteniendo filacterias y uno en el centro que sostiene el escudo del Pi. Por otro lado vale la pena detenerse en los cuatro capiteles de la puerta de acceso, decorados con animales fantásticos de muy buena calidad escultórica. Uno de los capiteles se ha perdido, pero en los otros tres se pueden reconocer, a la izquierda, unas monas y unas águilas, y en las derecha, en el que se conserva, dos grifos. También en la izquierda, abajo en el bancal de la puerta puede verse un sapo.
 
En un primer momento el Capítulo estaba presidido por un retablo dedicado a Santa Eulalia y San Severo, y un San Cristo donado por el infante Enrique de Aragón. En 1508 se trasladó el antiguo retablo del Altar Mayor, que se desmontó durante la construcción del nuevo. Meses antes el sacristán del Pi, Pere Joan Matoses, legó su extensa biblioteca a la iglesia, a condición que se colocase en el Capítulo y pudiera ser consultada por todo el mundo, creando así la segunda biblioteca pública de Barcelona.
 
En 1547, se establece la Archicofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Barcelona y a partir de entonces el Capítulo también se conocerá como “capilla de la Sangre”. En 1616 la capilla se habilitó para la reserva del Santísimo y administración de la Eucaristía. Poco tiempo después, se encomendó al escultor Joan Gra la nueva decoración de la capilla, que acabó hacia 1670. Consistía en un gran y suntuoso retablo de estilo barroco pleno, que ocupaba la cabecera de la capilla, con un camarín en el que se veneraba al San Cristo de la Sangre o “Sant Cristo Gros”. A los pies había la imagen de la Virgen de los Dolores. En los laterales del retablo, llenando las paredes de la capilla, había once grandes pinturas con escenas de la Pasión de Cristo enmarcadas en una magnífica decoración de madera. A los pies de la capilla estaban los confesionarios.
 
La capilla de la Sangre fue el lugar predilecto de San José Oriol para oír confesión y recibir a los enfermos que venían a curarse. Entre sus paredes se produjeron muchas de las curaciones y milagros que realizó durante su vida.
 
En el año 1764 se construyó el edificio del Archivo sobre la terraza de la capilla. Fue la última gran modificación antes de la quema de la iglesia durante la Guerra Civil, que destruyó completamente el “Sant Cristo Gros”, el retablo y la decoración interior, hasta el punto que la voracidad del fuego reventó y derrumbó el techo. Después de la guerra la capilla de la Sangre fue reconstruida, se bendijo una nueva imagen del San Cristo y en 1952 se hizo un nuevo retablo a imitación del de 1670. La Archicofradía de la Sangre continua vigente hoy en día, participando en los actos de la Semana Santa de la parroquia.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of the Purest Blood

 Altarpiece of the Archconfraternity of the Purest Blood (1952)

MiTPi-0167
 

This space was originally conceived as a meeting place for the parish, receiving the name of Chapter’s chapel. The construction was ordered to Bartomeu Mas, the general contractor of the church, who built it between 1468 and 1486, including also the rectory’s remodelling and the emptying of the Saint Raphael and Saint Martin’s chapel for set up the access.
 
The Chapter is conceived as a little church annexed to the southern side of the temple. It’s a single nave with polygonal apse and covered with two sections of rib vault. Its size is 17,45 meters length, 8,50 meters tight and 10,92 meters high. Its appearance is stark but elegant. Formerly the space was illuminated by three large windows, located in the southern and western walls. One of them stays bricked up as a consequence of the rectory’s extension works in the 18th century. In the 19th century two little windows were opened under the rood screen, located at the chapel’s bottom. A little bricked up door dated from the 15th century can be seen in the right wall. It was used in the past for the communication between the rectory and the church. Outwardly the only visible decoration is the large window’s canopy, in the western façade. It’s made in Flamboyant style and it has depicted angels holding phylacteries and one in the middle holding the Pi’s emblem. In addition are specially notorious the four capitals of the access door, decorated with a very-well chiselled fantastic animals. One of the capitals was lost, but in the other three can be seen monkeys and eagles at the left and two gryphons in the conserved capital, at the right. Also in the lower part of the left side there’s a toad.
 
The Chapter was first dominated by an altarpiece devoted to Saint Eulalia and Saint Severus, and a crucifix donated by the Infante Henry of Aragon. In 1508 was moved the old altarpiece of the High Altar, dismantled during the construction of the new one. Months before the sacristan of Santa Maria del Pi, Pere Joan Matoses, bequeathed his large library to the church, with the condition of place it in the Chapter for the service of everyone, becoming the second public library in Barcelona.
 
In 1547 the Barcelona’s Archconfraternity of the Purest Blood of Our Lord Jesus Christ was established in the Chapter and since then it was also known as “Blood’s chapel”. In 1616 the chapel was set up as reserve of the Blessed Sacrament and the Eucharistic administration. Some years later it was ordered a new decoration for the chapel to the sculptor Joan Gra, who finish the works in 1670. The decoration consisted in a great and sumptuous altarpiece in Baroque style, placed in the head of the chapel, with a camarin where the Holy Christ of the Blood or “Sant Cristo Gros” was worshiped. Beneath the Holy Christ there was the statue of Our Lady of Sorrows. In the sides of the altarpiece, covering the walls of the chapel, there were eleven large paintings with stages of the Passion framed in a fine wood-carved decoration. On the bottom were placed the confessionals.
 
The Blood’s chapel was the favourite place of Saint Josep Oriol for hear in confession and receive the sick persons who came for being healed. Between this walls he realized many of his recoveries and miracles during his life. In 1764 the Archive was built on the roof’s chapel. This was the last great modification before the fire of the Spanish Civil War (1936-1939), which completely destroyed the “Sant Cristo Gros”, the altarpiece and the interior decoration. The fire’s voracity even burst the vaults. After the war the Blood’s chapel was restored, a new statue of the Holy Christ was blessed and a new altarpiece was made in 1952 imitating the previous work of 1670. The Archconfraternity of the Purest Blood is still present in our church, taking part in the Holy Week functions of the parish.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
 

 SantaMariaPi_barc_antiga_capella_sang

Capella de la Sang abans de 1936/ Capilla de la Sangre antes de 1936/ The Blood’s chapel before 1936
 
010769-000
“Venite Adoremus”: (Arcadi Mas i Fontdevilla (1852-1934))
© Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2015)