Mare de Déu de Montserrat

Català petit  Capella de la Mare de Déu de Montserrat

Retaule de la Mare de Déu de Montserrat (1986)

MiTPi-0144
 
 

La capella estava dedicada originalment al Corpus Christi. Més endavant se la va conèixer com a capella del Portacreu pel nou retaule, construït en època moderna, en que la pintura central representava a Crist seguint la Via Dolorosa amb la creu a coll. L’any 1807 es dedica al Dr. Josep Oriol, que havia estat beatificat l’any anterior amb grans festivitats per tota la ciutat i, un segle més tard, es feu un nou retaule en motiu de la seva canonització l’any 1909. Aquest retaule constava d’una fornícula central on hi havia la imatge del sant, obra dels germans Vallmitjana, i a banda i banda les virtuts cardinals, cobertes amb dossers, alternades amb pintures de Joan Llimona sobre la vida del sant. Sota la imatge de Sant Josep Oriol hi havia un tabernacle on es guardava l’arqueta de plata amb les seves relíquies que va ser portat en processó durant les festes de beatificació. El retaule cremà durant l’incendi de 1936 i el cofre amb les relíquies va desaparèixer. A posterioritat s’hi col·loca la imatge de beatificació de Josep Oriol, obra de Ramon Amadeu. L’any 2012 s’hi traslladà el retaule de la Mare de Déu de Montserrat que havia regalat el senyor Lluís Ferrer Eguizàbal l’any 1968. Al centre hi ha la Verge de Montserrat i a banda i banda Sant Josep i Sant Lluís, rei de França. A més, als costats s’hi veneren les imatges de Sant Pere Regalat i Sant Roc, i una representació de la Beata Maria Àngela Astorch (1592-1665), feligresa del Pi.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de la Virgen de Montserrat

Retablo de la Virgen de Montserrat (1986)

MiTPi-0144
 

La capilla se dedicó originalmente al Corpus Christi. Más adelante se la conoció como capilla del Portacruz por el nuevo retablo, construido en época moderna, en que la pintura central representaba a Cristo siguiendo la Via Dolorosa con la cruz a cuestas. En 1807 se dedicó al Dr. José Oriol, que había sido beatificado el año anterior con grandes festividades por toda la ciudad y, un siglo más tarde, se hizo un nuevo retablo en motivo de su canonización en 1909. Este retablo costaba de una hornacina central donde estaba la imagen del santo, obra de los hermanos Vallmitjana, y a los lados las virtudes cardinales, cubiertas por doseletes, alternadas con pinturas de Joan llimona sobre la vida del santo. Bajo la imagen de San José Oriol había un tabernáculo donde se guardaba la arquilla de plata con sus reliquias que fue llevado en procesión durante las fiestas de beatificación. El retablo se quemó durante el incendió de 1936 y el cofre con sus reliquias desapareció. Posteriormente se colocó la imagen de beatificación de José Oriol, obra de Ramón Amadeu. En el año 2012 se trasladó el retablo de la Virgen de Montserrat que regaló en 1968 el señor Luís Ferrer Eguizábal. En el centro esta la Virgen de Montserrat y a los lados San José y San Luís, rey de Francia. Además en los lados se veneran las imágenes de San Pedro Regalado y San Roque, y una representación de la Beata María Ángela Astorch (1592-1665), feligresa del Pi.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of the Virgin of Montserrat

Altarpiece of the Virgin of Montserrat (1986)

MiTPi-0144
 

The chapel was originally devoted to Corpus Christi. Later it was known as chapel of the Crossbearer because the new altarpiece, built in the modern era, whose central painting depicted Christ following the Via Dolorosa and carrying the cross. In 1807 it was devoted to Dr. Josep Oriol, who was beatified the year before with great feasts around the city, and a century later a new altarpiece was made because of his canonization in 1909. This altarpiece consisted in a central niche with the saint’s statue, made by the Vallmitjana brothers, and the cardinal virtues, under pinnacles, at the sides alternated with paintings depicting the saint’s life, made by Joan Llimona. Under the statue of Josep Oriol there was a tabernacle where the ark with his relics was placed, which was carried in procession during the feasts of beatification. The altarpiece burnt in the fire of 1936 and the ark with the relics disappeared. Later was placed the beatification statue of Josep Oriol, made by Ramon Amadeu. In 2012 was moved and placed the altarpiece of the Virgin of Montserrat gave in 1968 by Mr. Luís Ferrer Eguizábal. The virgin of Montserrat it’s in the middle and Saint Joseph and Saint Louis, king of France. There are also worshiped the statues of Saint Peter de Regalado and Saint Roch, and a picture of the Blessed Maria Ángela Astorch (1592-1667), parishioner of Santa Maria del Pi.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
SantJosepOriol
 
Retaule de Sant Josep Oriol abans de 1936 Retablo de San José Oriol antes de 1936 Altarpiece of Saint Josep Oriol before 1936
 
ReliquiariSantJosepOriol_180617062015
 
 
Arqueta de las relíquies de Sant Josep Oriol (ca. 1806) Arquilla de las reliquias de San José Oriol (ca. 1806) Ark with Saint Josep Oriol’s relics (ca. 1806)