Mare de Déu de la Cinta

Català petit  Capella de la Mare de Déu de la Cinta

Retaule de la Mare de Déu de la Cinta (segle XX)

Juli Fossas Martínez (1868-1945)
Manel Martí Cabré
Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968)
Francesc Juventeny i Boix (1906-1990)
Alfons Serrahima i Bofill (1906-1988)

MiTPi-0200

 
 

Aquesta capella va estar dedicada a Sant Pere des de l’any 1353 i vinculada a la família Terré, que en fou la promotora. Pere Terré, doctor en lleis i conseller del rei Pere III el Cerimoniós, hi fundà un benefici i s’hi feu enterrar. Precisament en aquesta capella hi havia penjat un dels tres pavesos medievals que ara es conserven al tresor de la Basílica.
Després del setge de 1714, una de les principals preocupacions de la parròquia va ser reparar els quantiosos danys que va patir l’església i el seu mobiliari durant els bombardejos que patí la ciutat. El retaule de Sant Pere devia estar en molt males condicions, ja que l’escultor Pere Costa, un dels artistes més notables del barroc català, hi dissenyà un retaule nou entre 1733 i 1738, a la vegada que treballava en altres encàrrecs de la parròquia com el projecte del nou Retaule Major. Del conjunt obrat per Pere Costa s’han conservat tres de les escultures: Sant Pere (el titular), Sant Jaume i Santa Eulàlia, de molta qualitat.
L’any 1921 la capella va ser cedida al Centre Comarcal Tortosí, que encarregà a l’arquitecte Juli Fossas el retaule actual, dedicat a la Mare de Déu de la Cinta. El nou retaule, d’estil historicista, es compon d’un cambril, on es situa la imatge de la Verge, flanquejada de les imatges de Sant Pere i Sant Pau, obra de Francesc Juventeny, i un relleu de les Ànimes del Purgatori a la part inferior que fou encarregat a Josep Maria Camps Arnau. La part superior es cobreix amb tres pinacles. La primera talla de la mare de Déu, feta per Antoni Parera, es va perdre durant la destrucció de 1936. L’actual és obra de l’escultor Martí Cabré i llueix una corona d’argent del joier Serrahima.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de Virgen de la Cinta

Retablo de Virgen de la Cinta (siglo XX)

Juli Fossas Martínez (1868-1945)
Manel Martí Cabré
Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968)
Francesc Juventeny i Boix (1906-1990)
Alfons Serrahima i Bofill (1906-1988)

MiTPi-0200

 

Esta capilla estuvo dedicada a San Pedro des del año 1353 y vinculada a la familia Terré, que fue su promotora. Pere Terré, doctor en leyes y consejero del rey Pedro IV el Ceremonioso, fundó un beneficio y se hizo enterrar. Precisamente en esta capilla había colgado uno de los tres paveses medievales que ahora se conservan en el tesoro de la Basílica.
Después del sitio de 1714, una de las principales preocupaciones de la parroquia fue reparar los cuantiosos daños que sufrió la iglesia y su mobiliario durante los bombardeos que sufrió la ciudad. El retablo de San Pedro debía estar en muy malas condiciones, ya que el escultor Pere Costa, uno de los más notables artistas del barroco catalán, diseñó un nuevo retablo entre 1733 y 1738, a la vez que trabajaba en otros encargos de la parroquia como el proyecto del nuevo Retablo Mayor. Del conjunto del retablo de Pere Costa se han conservado tres de las esculturas: San Pedro (el titular), San Jaime y Santa Eulalia, de gran calidad.
En 1921 la capilla fue cedida al Centro Comarcal Tortosino, que encargó al arquitecto Juli Fossas el retablo actual, dedicado a la Virgen de la Cinta. El nuevo retablo, de estilo historicista, se compone de un camarín donde se sitúa la imagen de la Virgen, flanqueada por las imágenes de San Pedro y San Pablo, obra de Francesc Juventeny, y un relieve de las Almas del Purgatorio en la parte inferior que fue encargado a Josep Maria Camps Arnau. La parte superior se cubre con tres pináculos, una característica habitual en los retablos de Fossas. La primera talla de la Virgen, hecha por Antoni Parera, se perdió durante la destrucción de 1936. La actual es obra del escultor Martí Cabré y luce una corona de plata del joyero Serrahima.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of the Virgin of the “Cinta”

Altarpiece of the Virgin of the “Cinta” (20th century)

Juli Fossas Martínez (1868-1945)
Manel Martí Cabré
Josep Maria Camps i Arnau (1879-1968)
Francesc Juventeny i Boix (1906-1990)
Alfons Serrahima i Bofill (1906-1988)

MiTPi-0200

 

This chapel was devoted to St. Peter since 1353 and related to the family Terré, who were the promoters. Pere Terré, doctor in laws and adviser of King Peter IV of Aragon, founded a benefice and was buried here. Precisely in this chapel was hanged one of the three medieval pavises, now exposed in the Basilica’s Treasury.
After the siege of 1714, one of the main priorities of the parish was the repair of the numerous damages suffered in the building and its furniture during the bombing of Barcelona. The altarpiece of St. Peter was probably in very poor conditions because it was replaced by a new altarpiece, designed between 1733 and 1738 by Pere Costa, one of the best sculptors of the Catalan Baroque, who was working at the same time in other projects of the parish, like the design of the new High Altar. From this altarpiece only remains three notable statues: St. Peter (the patron saint), St. James and St. Eulalia.
In 1921 the chapel was assigned to the Centre Comarcal Tortosí, who ordered the present altarpiece devoting it to the Virgin of the “Cinta”, the patron saint of Tortosa. This new altarpiece, made by Juli Fossas in Historicism style, consists of a camarín, where the Virgin is placed, with St. Peter and St. Paul in each side, both made by Francesc Juventeny and a high-relief depicting the Souls in Purgatory, made by Josep Maria Camps Arnau. The upper part is covered with three pinnacles, a common characteristic in the altarpieces made by Fossas. The first statue of the Virgin, made by Antoni Parera, was destroyed during the fire of 1936. The present Virgin was made by Matí Cabré and wears a silver crown made by Alfons Serrahima.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
Santa Eulàlia
Imatge de Santa Eulàlia, Pere Costa (1733-1738)
Imagen de Santa Eulalia, Pere Costa (1733-1738)
Statue of Saint Eulalia, Pere Costa (1733-1738)