Immaculada Concepció

Català petit  Capella de la Immaculada Concepció

Retaule de la Immaculada i Santa Teresa (segle XIX)

MiTPi-0197
 
 

Fins l’any 1630 aquesta fou la capella del gremi de Tenders Revenedors, dedicada originalment a Sant Miquel i Sant Esteve. Donat que hi havia poc espai davant l’altar per la presència de l’antic cor de l’església, el gremi es va traslladar a la capella contigua i, enlloc del retaule de Sant Miquel, s’hi col·locà un dedicat a Sant Felip Neri, que posteriorment es dedicà a la Verge de Guadalupe. L’any 1875 s’hi instal·là l’Arxiconfraria de la Immaculada i de Santa Teresa, que feu l’actual retaule dedicat a les seves patrones. No se sap encara qui és l’autor d’aquest retaule d’estil neogòtic, molt historicista i eclèctic. El moble es va conservar gairebé en la seva totalitat malgrat la destrucció de la Guerra Civil, perdent tan sols les dues imatges de Santa Teresa i la de la Immaculada, que foren reposades un cop finalitzat el conflicte, juntament amb les imatges de Santa Anna i Santa Matilde, i dos quadres de Santa Teresa de Lisieux i la Beata Maria Mercè Prat. Cal destacar el magnífic paviment de mosaic, realitzat l’any 1925, en el que es pot llegir el lema de Santa Teresa de Jesús, “Nada te turbe. Solo Dios basta” i els atributs de la santa com a doctora de l’Església. A la paret de l’esquerra hi ha una placa commemorativa de marbre negre, col·locada l’any 1791 davant la sepultura d’Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), feligrès de Santa Maria del Pi i considerat el pintor més important del barroc català. La placa fou costejada per Nicolás Rodríguez Laso, ministre del Sant Ofici i gran admirador de l’obra de l’artista. S’hi pot llegir: “Nicolau Rodríguez Laso prevere a Antoni Viladomat, pintor barceloní a qui entre els avantpassats la natura mestra atorgà l’excel·lència en l’art. Morí l’any 1755”. Actualment hi ha la imatge de la Dormició de Maria emplaçada temporalment en aquesta capella.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla de la Capilla de la Inmaculada Concepción

Retablo de la Inmaculada y Santa Teresa (siglo XIX)

MiTPi-0197
 

Hasta 1630 esta fue la capilla del gremio de Tenderos Revendedores, dedicada originalmente a San Miguel y San Esteban. Dado el poco espacio que había delante del altar por la presencia del antiguo coro de la iglesia, el gremio se trasladó a la capilla contigua y, en lugar del retablo de San Miguel, se colocó uno dedicado a San Felipe Neri, que posteriormente se dedicó a la Virgen de Guadalupe. En 1875 se instaló aquí la Archicofradía de la Inmaculada y Santa Teresa, que hizo el actual retablo dedicado a sus patronas. No se sabe aún quien es el autor de este retablo de estilo neogótico, muy historicista y ecléctico. El mueble se conservó casi en su totalidad a pesar de la destrucción de la Guerra Civil, perdiéndose solamente las dos imágenes de Santa Teresa y la de la Inmaculada, que fueron repuestas al acabar el conflicto, junto con las imágenes de Santa Ana y Santa Matilde, y dos cuadros de Santa Teresa de Lisieux y la Beata Maria Mercè Prat. Cabe destacar el magnífico pavimento de mosaico, realizado en 1925, en el que puede leerse el lema de Santa Teresa de Jesús, “Nada te turbe. Solo Dios basta” y los atributos de la santa como doctora de la Iglesia. En la pared de la izquierda, hay una placa conmemorativa de mármol negro, colocada en 1791 frente a la sepultura de Antoni Viladomat y Manalt (1678-1755), feligrés de Santa Maria del Pi y considerado el pintor más importante del barroco catalán. La placa fue costeada por Nicolás Rodríguez Laso, ministro del Santo Oficio y gran admirador de la obra del artista. Puede leerse en ella: “Nicolás Rodríguez Laso presbítero a Antoni Viladomat, pintor barcelonés, a quién de entre los antepasados la naturaleza maestra otorgó excelencia en el arte. Murió en el año 1755”. Actualmente esta temporalmente emplazada en esta capilla la imagen de la Dormición de Maria.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Anglès petit  Chapel of the Immaculate Conception

Altarpiece of the Immaculate and St. Teresa (19th century) MiTPi-0197

MiTPi-0197
 

This was the chapel of the Traders’ Guild until 1630 because it was originally devoted to St. Michael and St. Steve. The guild decided to move to the adjacent chapel because of the limited space between the altar and the old church’s choir, and instead of the altarpiece of St. Michael, it was placed an altarpiece devoted to St. Philip Neri, which was later devoted to the Virgin of Guadalupe. In 1875 it was established here the Archconfraternity of the Immaculate and Saint Teresa of Ávila, who made the present altarpiece devoted to their patron saints. Nobody knows the author of this altarpiece yet, a work made in Neo-gothic style, very historicist and eclectic. The furniture was well preserved despite the Spanish Civil War, when the statues of the Immaculate and St. Teresa were burnt and later replaced at the end of the conflict together with the statues of St. Anne and St. Matilda and two pictures of St. Thérèse of Lisieux and the Blessed Maria Mercè Prat. It’s notorious the fine mosaic floor made in 1925 with the motto of St. Teresa “Let nothing disturb you. God alone suffices”, and the saint’s attributes as Doctor of the Church. In the left wall there is a commemorative black-marble plaque placed in 1791 in front of the grave of Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), one of the most renowned painters of the Catalan Baroque, and parishioner of the Santa Maria del Pi. The plaque was funded by Nicolás Rodríguez Laso, minister of the Holy Office and a great admirer of this artist. The inscription reads: “Nicolas Rodríguez Laso priest to Antoni Viladomat, painter of Barcelona, who our master nature gave excellence in art, worthy of our ancestors. He died in 1755”. The statue of the Dormition of the Mother of God is temporary placed in this chapel.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
Immaculada

 

Retaule de la Immaculada Concepció abans de 1936
Retablo de la Inmaculada Concepción antes de 1936
Altarpiece of the Immaculate Conception before 1936
 
 
Jaume_Huguet_-_The_Archangel_St_Michael_-_WGA11799
Taula central del retaule de Sant Miquel dels Revenedors: (Jaume Huguet) © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2015)
Tabla central del retablo de San Miguel Arcángel de los Revendedores: (Jaume Huguet) © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2015)
Central panel painting of the altarpiece of St. Michael of Traders: (Jaume Huguet) © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2015)