Baptisteri

Català petit  Capella del Baptisteri

Pica baptismal (s. XIV)
 
 MiTPi-0156

 
 “Vaig veure que sota el llindar del santuari naixia, al costat dret, una font d’aigua, i allà on arribi aquesta aigua tot viurà.”
  Ez 47,1-9.12
 
 És habitual situar els baptisteris a l’entrada de les esglésies, amb una clara intenció iniciàtica a la vida cristiana que ja ve de molt antic: el neòfit ha de convertir-se en un membre de la comunitat abans de poder participar de la litúrgia. La primera notícia referent al baptisteri del Pi data de 1388, quan se’n ordena la construcció a la capella dedicada a Sant Bernat i Sant Nicolau. La pica gòtica, de pedra, devia esquerdar-se al segle XVII ja que al 1691 se’n va beneir una de nova, feta de marbre de Carrara, que es va col·locar a l’interior de la primera. Molts barcelonins foren batejats a les fonts del Pi, però destaca especialment Santa Joaquima de Vedruna (1783-1854), per a la qual Josep Maria Jujol va fer un monument commemoratiu a la seva beatificació l’any 1945, que es troba a la paret esquerra de la capella, juntament amb les dues llums de forja que hi ha penjades del sostre. A més, a la paret dreta, hi ha el monument funerari a Rosa Brocca Sagnier (1803-1831). Una bella memòria d’estil romanticista amb motius de dol, com les torxes cap per avall o la poncella trencada per la tija. A la paret del fons hi ha un relleu amb el baptisme de Crist que pagà el Comte de Llar en memòria del seu bateig, l’any 1777. Finalment, a terra, hi ha la sepultura d’Jeroni de Codina Junquer, membre de la Reial Audiència d’Aragó, mort l’any 1675.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 

Castellà petit  Capilla del Baptisterio

Pica bautismal (s. XIV)
 
 MiTPi-0156

 
 “Vi que bajo el umbral del santuario nacía, en el lado derecho, una fuente de agua, y allá dónde llegue esta agua todo vivirá.”
Ez 47,1-9.12
 
 Es habitual situar los baptisterios en la entrada de las iglesias, con una clara intención iniciática a la vida cristiana que ya viene de muy antiguo: el neófito debe convertirse en un miembro de la comunidad antes de poder participar de la litúrgia. La primera noticia referente al baptisterio del Pi data de 1388, cuando se ordenó su construcción en la capilla dedicada a San Bernardo y San Nicolás. La pica gótica, de piedra, debió agrietarse en el siglo XVII, ya que en 1691 se bendijo una nueva, hecha de mármol de Carrara, que se colocó en el interior de la primera. Muchos barceloneses fueron bautizados en las fuentes del Pi, pero destaca especialmente Santa Joaquina de Vedruna (1783-1854), para la cuál Josep Mª Jujol hizo un monumento conmemorativo a su beatificación en 1945, situado en la pared izquierda de la capilla, junto a las dos lámparas de forja que cuelgan del techo. Además, en la pared de la derecha hay el monumento funerario a Rosa Brocca Sagnier (1803-1831). Una bella memoria de estilo romanticista con motivos de luto, como las antorchas hacia abajo o la rosa rota por el tallo. En la pared del fondo hay un relieve con el bautismo de Cristo pagado por el Conde de Llar en memoria de su bautizo, en el año 1777. Finalmente, en el pavimento, esta la sepultura de Jeroni de Codina Junquer, miembro de la Real Audiencia de Aragón, muerto en 1675.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés
 
 

Anglès petit  Chapel of the Baptistery

Baptismal font (14th century)
 
 MiTPi-0156
 
 “I saw a water spring coming out from under the threshold of the temple toward the east, and wherever the water arrives everything will live.”
Ez 47, 1-9.1
 
 The baptistery it’s usually placed near the entrance of the churches with an ancient intentional purpose of Christian initiation: the novice should become a member of the community before he could participate of the liturgy. The first notices about the baptistery of Santa Maria del Pi are from 1388, when the construction of the chapel devoted to Saint Bernard and Saint Nicholas was ordered. The baptismal font, made in stone, was probably cracked during the 17th century, because in 1691 a new one was blessed, this made in Carrara marble, placed inside the first baptismal font. Many habitants of Barcelona were baptised in this font, but specially Saint Joaquima de Vedruna (1783-1854),for whom Josep Mª Jujol did the monument placed in the left wall of the chapel, along with the two lamps, when she was beatified in 1945. Another funerary monument can also be seen in the right wall, dedicated to Rosa Brocca Sagnier (1803-1831). A beautiful memorial in Romanticism style with mourning motifs like the torchs turned around or the rose with the broken stem. In the back wall there is a relief with the Baptism of Christ, defrayed by the Count of Llar as a memorial of his own baptism in 1777. Finally in the floor can be seen the grave of Jeroni de Codina Junquer, member of the Royal Audience of Aragon, died in 1675.

© Basílica de Santa Maria del Pi, Albert Cortés